Organisaation kehittäminen

Autamme teitä kehittämään niitä sisäisiä kapasiteetteja, joita liiketoimintanne transformaatio edellyttää. 

Haasteenne

Klikkaa tunnistamaasi ongelmaa oppiaksesi tarjoamastamme ratkaisusta. 

Perinteiset osaamisen ja henkilöstön kehittämisen keinot eivät vaikuta tuottavan tulosta.

Meillä on selkeä strategia, mutta kompuroimme sen implementoinnissa

Johtajamme haluavat muutosta, mutta eivät ymmärrä, että myös heidän on muututtava.

Meistä on tullut itseohjautuvia, mutta todellisuus on jotain ihan muuta.

Liiketoiminta

Ihminen

sovellusmahdollisuudet

sovellus- mahdollisuudet

Metataitojen kehittäminen on kaikkia henkilöstöjohtamisen osa-alueita koskettava haaste. Tarjoamme vaikuttavamman tavan kehittää johtajuutta, joka on skaalattavissa koko organisaatioonne.

Valmennuskokonaisuudet

Valmennus-
kokonaisuudet

Räätälöi sisältö osallistujien kehityksellisiin tarpeisiin ja mittaa muutosta ennen ja jälkeen!

Esimiestaidot

Kehitä johtajuutta vertikaalisesti, koska johtajana kehittyminen on ihmisenä kehittymistä. 

Johtoryhmän kehittäminen

Auta johtoryhmää ymmärtämään kohtaamansa haasteet uudella tavalla. 

Talent management

Tunnista todellinen potentiaali tieteellisellä tarkkuudella, ja tue sitä optimaalisesti.

Työhyvinvointi

Edistä hyvinvointia kasvattamalla mentaalista kapasiteettia käsitellä ristiriitoja ja epävarmuutta.

Tiimityöskentely

 Integroi kehittyminen kehittäminen läpinäkyvästi osaksi tiimin yhteistä arkea.

PYYDÄ ESITTELY

Keskustelemme mielellämme kanssasi siitä, miten Metataito klinikkaa voisi hyödyntää teidän tarpeisiinne.

HAASTAMME HR:N PERUSOLETTAMAT

Viime vuosisadalla kehitetyt psykologiset työkalut ja henkilöstöjohtamisen mallit ovat palvelleet hyvin organisaatioita, kun niiden toimintaympäristö on ollut vakaa. Kuitenkin ne antavat hyvin vähän vastauksia siihen, miten organisaatiot voisivat menestyä kompleksisessa muuttuvassa maailmassa.

Yleensä ihmisten potentiaali ja kyvykkyys hahmotetaan behavioraalisesti. Ei arvosteta toiminnan taustalla olevaa kapasiteettia reflektoida ja käyttää harkintaa. Kyse on siitä, millaiseen sisäiseen työpaikkaan ihmiset tulevat. Kuinka he hahmottavat itse oman työnsä? Onko se linjassa työn vaatimusten kanssa?

Strategian implementointi

Kun strategia on valmis, johto ei voi antaa sitä implementoitavaksi ja siirtyä seuraavaan asiaan.

Tutkimukset ovat antaneet viitteitä siitä, että johtajat, jotka hahmottavat maailman pitkälle kehittyneestä Synergistin mindsetistä käsin, onnistuvat laajamittaisissa transformaatiohankkeissa huomattavasti useammin kuin tyypillisemmästä Saavuttaja -mindsetistä käsin ajattelevat johtajat.

Metataito klinikalla on useita valmennusmoduleita, jotka tukevat johtoanne strategiaprosessissa: Yhdessäohjautuvuus, Päätöksenteko, Muutosjohtaminen. Me voimme auttaa johtajianne soveltamaan näitä enemmän Synergistien kaltaisella eleganssilla.

Kompleksisuuskuilu

Oheinen kuva sisältää eräästä väitöskirja tutkimuksesta saatua dataa, jossa on analysoitu eri organisaatiotasoilla olevien johtajien ajattelun kypsyyttä Metataitosimulaatiossa hyödynnettävällä Lectica-menetelmällä.

Vihreä ja punaiset viivat kuvaavat työtehtävien sisältämää haastetta.  Pisteet yksittäisten johtajien testituloksia (korkeampi on parempi).

Data osoittaa selkeästi, että johtotehtävissä olevien ihmisten ajattelukapasiteetti ei juurikaan poikkea heidän päälikkönä toimivien alaistensa kapasiteetista. Tämä on ongelma, koska johtajien käsiteltäväksi seuloutuvat ongelmat ovat astetta haastavampia. Suurella osalla johtajista ei ole kapasiteettia tuottaa lisäarvoa tavalla, jota heidän roolissaan edellytetään. 

Tämä data viittaa siihen, että ihmisten metataidot kehittyvät työelämässä tiettyyn pisteeseen asti heidän uransa edetessä, mutta jossain kohtaa mentaalinen kehitys lakkaa, vaikka urakehitys jatkuisikin. Siinäpä haastetta henkilöstön kehittämiselle!

Metataito klinikka konkretisoi johtajille, missä asioissa, ja millä tavalla, heidän tulisi kehittyä, jotta heidän tuottamansa ainutlaatuinen lisäarvo perustelee heidän muita korkeamman palkkansa. 

Itseohjautuvuus ajoi karille

Suomalaisessa työelämässä on viime vuosina puhuttu kovasti itseohjautuvuudesta. Yleensä liikkeelle lähdetään suunnittelemalla organisaatioon uudet toimintamallit ja rakenteet. Se ei kuitenkaan yksistään riitä, sillä onnistuminen edellyttää muutosta myös ihmisten ajattelutavoissa sekä yhteistyötaidoissa. 

Harvardin yliopiston professori Robert Kegan esitti vuonna 1998 ilmestyneessä kirjassaan In over our Heads – Mental Demands of Modern Life, että työelämässä vaaditaan  enenevässä määrin mentaalisena kapasiteettina ns. Itseohjautuvaa mieltä (Self-Authorship). Mutta nämä vaatimukset menevät yli ymmärryksen hyvin suurelta osalta työntekijöitä, koska he eivät ole vielä valmiita ottamaan kyseistä askelta omassa vertikaalisessa kehityksessään. Tunnistatko ilmiötä teidän organisaatiossanne?

Itseohjautuvuus ei ole kiinni vain ihmisten asenteesta ja motivaatiosta. Oikeanlainen ympäristö voi tukea sitä, mutta se ei takaa sitä. Itseohjautuvuus on mentaalinen kapasiteetti, jonka kultivointi on pitkä prosessi ja joka vaikuttaa kaikkiin elämän osa-alueisiin. 

Me autamme organisaatiotanne rakentamaan itseohjautuvuutta tukevan oppimisen kultturin, jota Kegan käsittelee tuoreimmassa kirjassaan Everone Culture