Viitekehys

Sisäinen kompleksisuus kohtaa ulkoisen kompleksisuuden

Metataito klinikka on ainoa suomenkielinen valmennustyökalu, joka hyödyntää viitekehyksenään vertikaalista kehitystä (eli aikuisiän kehityspsykologiaa). Keskitymme kuitenkin siihen, miten tämä kehitys ilmenee käytännössä metataitoina. Metataidot mahdollistavat kyvyn säilyttää tasapaino ja toimintakyky suuremman kompleksisuuden keskellä. 

HAASTEET
Muutos, kompleksisuus ja epäselvyys.

KAPASITEETTI
Tapanne ottaa tolkkua
ihmisistä ja maailmasta.

Kehitä johtajuutta
Vertikaalisesti

Useimpia johtajuuskompetensseja ei voi pelkistää vain havainnoitavan käyttäytymisen ja toimeenpanokyvyn tasolle.
Me autamme johtajia katsomaan pinnan alle ajattelutapaa, johon heidän käyttäytymisensä pohjautuu.

TOIMEENPANOKYKY

Näkyvissä oleva käyttäytyminen:
osaaminen ja tulokset

Useimpia johtajuuskompetensseja ei voi pelkistää vain havainnoitavan käyttäytymisen ja toimeenpanokyvyn tasolle.
Me autamme johtajia katsomaan pinnan alle ajattelutapaa, johon heidän käyttäytymisensä pohjautuu.

MINDSET

Tapa ymmärtää, ottaa tolkkua
ja suhtautua asioihin.

Vertikaalinen kehitys

Siinä missä useimmat psykologiset työkalut kasvattavat ymmärrystä ihmisten erilaisuudesta ja vahvuuksista ulkokohtaisesti piirteiden, käyttäytymisen tai kompetenssien näkökulmasta, vertikaalinen kehitys auttaa meitä ymmärtämään eroja käyttäytymisen taustalla olevassa tavassa ottaa tolkkua kohtaamistamme asioista. Kehityksessä ei ole vain kyse siitä, että keräämme elämämme varrella lisää tietoa, osaamista ja kokemusta asioista (Horisontaalinen kehitys). Myös kapasiteettimme ja tapamme jäsentää tietoa, osaamista ja kokemuksia voi itsessään kehittyä. Kutsumme sitä mindsetiksi.

Horisontaalinen
kehitys

Lisätään tietoa, osaamista
ja kompetensseja.

Vertikaalinen
kehitys

Kasvatetaan sisäistä kyvykkyyttä ottaa tolkkua ja toimia kompleksisemmin, itseohjautuvammin
sekä systeemisemmin.

Vertikaalisen kehityksen hyödyt

Vertikaalista kehittymistä voi verrata siihen, että päivität puhelimesi käyttöjärjestelmää sen sijaan, että lisäät sinne pelkästään uusia sovelluksia.

“Whether you can observe a thing or not depends on the theory which you use. It is the theory which decides what can be observed”
Albert Einstein

MINDSETIN KEHITYSVAIHEET

Neljä yleisintä tapaa rakentaa merkityksiä

Mindset on yhteen kokoava integratiivinen prosessi, jonka varassa otamme tolkkua kohtaamastamme todellisuudesta ja kerromme siitä tarinan. 

SYNERGISTI

Edesauttaa yhdessä ohjautuen
ihmisiä ja systeemeitä ottamaan
käyttöön potentiaalinsa.

KATALYSOIJA

Katsoo asioiden merkitystä uudessa
valossa ja pyrkii avaamaan dialogia
siitä, mistä ei ole varmuutta.

SAAVUTTAJA

Tasapainottelee näkökulmia pyrkiessään
saavuttamaan määrittelemänsä päämäärät
ja arvot.

 

EKSPERTTI

Motivoitunut saavuttamaan mestaruuden
valitsemassaan asiassa. Arvostaa
logiikkaa ja asiantuntemusta.

Metataito

[me-ta-tai-to]

substantiivi

1. Tapa, jolla identiteetin ja ajattelun kehitys ilmenee käytännössä aikuisen tavassa suhtautua itseensä, toisiin sekä maailmaan.

2. Kognitiivinen prosessi, joka koordinoi tapaa, jolla ihminen ohjaa toimintaansa ja soveltaa taitojaan kohtaamassaan tilanteessa.

3. Kyvykkyys, joka mahdollistaa adaptiivisen toiminnan uudessa tai kompleksisemmassa ympäristössä.

METATAIDOT

Tarttumapinta mindsettiisi

Mindsetin vaikutus elämäämme on hyvin kokonaisvaltainen.
Ymmärtääksemme, miten se ilmenee määrätyillä elämän osa-alueilla, puhumme metataidoista. 

Kehityksen myötä ongelmat eivät katoa elämästämme, mutta suhteemme niihin muuttuu. Pystymme katsomaan niitä hieman etäämmältä ja moniulotteisemmin.  Kun olet kerran omaksunut jonkun mindsetin ja siihen liittyvät metataidot, se pysyy aina osana tapaasi ymmärtää toimien rakennustelineinä tulevalle kehityksellesi. Saatamme olla myös siirtyneet seuraavaan mindsettiin ilman, että olemme kehittäneet tasapainoisesti aikaisemman mindsetin mahdollistamia metataitoja.