Tiimin kehittäminen

Metataito Klinikka auttaa tiimiänne tunnistamaan, millaisista ajattelutavoista ja taidoista voisi olla hyötyä kohtaamienne haasteiden selättämisessä. 

Haasteenne

Klikkaa tunnistamaasi ongelmaa oppiaksesi tarjoamastamme ratkaisusta. 

Kaipaamme tukea matkallamme yhdessäohjautuvaan toimintakulttuuriin.

Meidän tarvitsisi nähdä haasteemme ja keskustella niistä uudella tavalla.

Meillä on kovin erilaiset lähtökohdat työelämätaitojen kehittämiseen

Sisäiset konfliktit kuluttavat energiaamme ja estävät yhteistyön.

hyödyt

Autamme tiimiänne ymmärtämään tapaa, jolla otatte tolkkua ja keskustelette kohtaamistanne haasteista – ja löytämään sille vaihtoehtoja. Haluaisitteko, että tiimissänne pystyttäisiin:

Haluatko ymmärtää lisää?

MATKALLA yhdessäohjautuvuuteen

Itseohjautuvan tai yhdessäohjautuvan toimintakulttuuri haastaa kaikki myös kasvamaan ja kehittymään ihmisinä, mikä ilmenee metataitoina. Pelkät uudet rakenteet tai toimintatavat eivät riitä. Ihmisten pitää pystyä toimimaan niiden mukaisesti – ja sen pitää tulla heistä itsestään sisältä, ei ulkoisesti määrättynä.

Tällaisen tiimin valmentamisessa saattaisimme keskittyä esimerkiksi metataitoihin Yhdessäohjautuvuus, Konfliktinavigointi tai Nähdyksi tuleminen.

Näkemyksiä AVARTAVA keskustelu

Useat tiimien kohtaamat haasteet ja teemat liittyvät enemmän tapaan, jolla tiimi ottaa tolkkua asioista, kuin heidän omaamiinsa piirteisiin, kompetensseihin tai asenteeseen. Keskeinen kysymys on: Miten me ajattelemme yhdessä? 

Metataito klinikka -tiimivelmennus on interventio, jonka tavoitteena on avartaa tiiminne tapaa keskustella asioista. Mindset-analyysimme antaa kuvan tiimissänne hallitsevasta tavasta rakentaa merkityksiä, sekä muista ajattelutavoista, jotka eivät välttämättä ole päässeet kuuluviin, mutta saattaisivat olla hyödyllisiä.

Toisenlainen tiimivalmennus

Usein tiimivalmennusten lähtökohtana on jokin malli joka kuvaa asioita, jossa kaikkien tulisi kehittyä: tunneäly, itseohjautuvuus, resilienssi, jne. Kaikki voivat yhtä mieltä näiden tärkeydestä, ja voivat sitoutua tekemään enemmän kuvatun ideaalin kaltaisia asioita. Mutta silti todellinen kehitys on harvinaista – varsinkin niiden henkilöiden keskuudessa, joiden tulisi erityisesti kehittyä näissä taidoissa. 

Metataito klinikalla tiimejä valmennetaan kokonaan eri tavalla. 

  • Jokaisella valmennukseen osallistuvalla on mahdollisuus työskennellä juuri hänelle räätälöidyn teeman parissa. 
  • Autamme tiimiänne tunnistamaan, missä metataidoissa heidän tulisi yhteisesti kehittyä päästäkseen yhteisiin tavoitteisiinsa ja voittaakseen kohtaamansa haasteet.
  • Räätälöimme valmennuksen paitsi suhteessa tiimin kohtaamiin haasteisiin myös suhteessa heidän tapaansa ottaa tolkkua niistä.
  • Otamme huomioon yksilölliset eroavaisuudet ihmisten valmiuksissa muuttaa toimintaansa halutun kulttuurin mukaiseksi. 
  • Emme valmenna asiaa X, jossa kaikkien tulla paremmaksi, vaan kuuntelemme ensin, mihin ryhmän sisäinen motivaatio kehittyä suuntautuu.
  • Valmennamme tiiminne jokaista jäsentä sillä kehityspolulla, jolla he jo nyt ovat, emmekä sillä millä heidän pitäisi olla.
  • Haastamme valmennuksen tilaavaa HR-kehittämisen ammattilaista ajattelemaan asioita uudella tavalla.

vertikaalinen diversiteetti

Metataito Klinikan tarjoama lähestymistapa tiimityön kehittämiseen poikkeaa radikaalisti muista psykologisista työkaluista, jotka tarjoavat turvallisen ja ei-arvottavan tavan keskustella ihmisten erilaisista taipumuksista. 

Kaikissa tiimeissä on persoonallisuusmonimuotoisuuden lisäksi myös kehityksellisestä monimuotoisuutta. Toisin sanoen joidenkin ihmisten mindset ja tapa ymmärtää asiat on kapeampi kuin toisten. Kehityksellinen monimuotoisuus aiheuttaa usein tiimeissä kitkaa, jonka kaikki tunnistavat, mutta jonka syytä ei osata diagnosoida. 

Kehityksellinen monimuotoisuus voi olla joko ongelma tai voimavara. Se muodostaa ongelman, jos vähemmän joustavasti ajattelevat henkilöt toimivat esteenä jaetun eri näkökulmia integroivan suunnan muodostumiselle. Tällöin kapeakatseisuus ja oman edun puolustaminen voittavat yhteistyön. Tiimi tuottaa yksioikoisia ratkaisuja kompleksisiin ongelmiin.

Valmennuksemme auttaa tiimiänne näkemään toistensa erilaisuuden paljon syvemmällä tavalla, jotta sitä voitaisiin arvostavassa hengessä hyödyntää voimavarana. Tällöin myös niiden ihmisten näkökulmat, jotka haluaisivat laajentaa tiimissä vallitsevaa näkemystä kohdatuista haasteista, koetaan arvokkaaksi eikä niitä marginalisoida.