Transformatiivinen coaching

Business coachingin perusajatus on auttaa ihmisiä kehittymään kohtaamalla työnsä ja elämänsä arjen asettamat haasteet – asia, joka on jäänyt vähälle huomiolle psykologiassa. Coachingia voidaan kuitenkin tehdä mekanistisin lähtökohdin, jolloin sen ainoa tarkoitus on auttaa ihmisiä saavuttamaan tavoitteita tai määrättyjä tuloksia. Tällaiset valmentajat ottavat asiakkaan haasteet ja tavoitteet sellaisinaan, eivätkä pysähdy miettimään mistä asiakkaan tavoitteet ovat lähtöisin, minkälaiset ajattelutavat generoivat niitä. Näin valmentaja ei tunnista tai ole kiinnostunut avauksista, jotka voisivat johtaa valmennettavassa tapahtuviin syvempiin kehitysprosesseihin.

Transformatiivisessa coachingissa lähtökohtana on ihmisen kokonaisvaltainen kasvu. Kasvu on automaattista ja se tapahtuu interaktiossa muiden ihmisten ja systeemien kanssa ikään kuin tavoitteiden saavuttamisen ”sivutuotteena”. Kun valmennusta aletaan tarkastella tästä dynamiikasta käsin, päästään todella herkullisten teemojen äärelle.

Transformatiivisessa coachingissa ei ole kyse yleispätevien neuvojen antamisesta asiakkaalle esimerkiksi itsetuntemuksen kohottamista koskien. Valmentaja tutustuu ensin siihen, miten asiakas ymmärtää itsetuntemuksen tai muun valmennukseen tuomansa teeman. Ihmisten ymmärretään olevan paitsi persoonaltaan erilaisia, mutta myös erilaisissa kehityksen vaiheissa.  Se, missä ihmiset ovat omalla kehityksen matkallaan, vaikuttaa siihen, mitkä valmentajan tarjoamat työkalut ja näkökulmat ovat heille relevantteja, ja mitä he kykenevät hyödyntämään.  Transformaation kannalta ajattelu auttaa valmentajaa hyväksymään erilaisuutta ihmisten valmiuksissa muuttua. Muuten hänen voi olla vaikeaa ymmärtää, miksi asiakas ei ehkä näe joitakin valmentajannäkökulmasta ilmiselviä vaihtoehtoja tai ole valmis tarttumaan niihin. Jokin ihmisessä vastustaa muutosta uuteen käyttäytymismalliin, mutta mikä? Valmentaja joka ymmärtää ihmisten kehitystä, ei turhaudu tai syytä asiakastaan hitaasti etenevästä prosessista.

Kaikki lähtee valmentajasta itsestään

Valmentajat tuntevat asiakkaansa vain omien mentaalisten malliensa valossa. Siksi heidän tulisi kiinnittää ensiksi huomiota omaan kehitykseensä ja ajattelutapoihinsa. Valmentajan tarjoamat resurssit heijastavatko usein sitä kehityksen matkaa, jonka hän itse on kulkenut. Hän kysyy kysymyksiä ja käyttää menetelmiä, jotka ovat olleet hänelle itselleen joskus tärkeitä. Nämä resurssit voivat olla, mutta eivät välttämättä ole, relevantteja valmennettavan kehityksen kannalta. Se, jolla on vasara kädessä, näkee kaikkialla nauloja. Mitkä ovat sinulle tärkeitä valmennusteemoja?

Valmentajan tärkein taito on kyky kyseenalaistaa omia mallejaan ja astua asiakkaansa saappaisiin nähden tilanteen ensin hänen silminsä.

Tutustuessaan omaan kehitykseensä, valmentaja oppii nöyräksi. Hän ymmärtää, että hänen oma mielensä asettaa rajat sille, miten pitkälle ja syvälle valmennus voi edetä: ”En voi olla oikea henkilö valmentamaan kaikkia ihmisiä”. Seinällä komeileva coaching-sertifikaatti ei näet korvaa elämänkokemusta ja viisautta. Puhumme valmentajan ja valmennettavan välisestä yhteensopivuudesta.

 

Kehityksellistä ymmärrystä voi kehittää

Elämänviisaus antaa meille luontaisesti kyvyn huomata eroavaisuuksia toisten ihmisten kyvyssä ottaa vastuuta elämästään, ottaa vastaan palautetta ja ymmärtää uudenlaisia näkökulmia. Tätä havainnointikykyä voi kehittää. Valmentajan ei tarvitse olla psykologi tai henkilöarvioinnin ammattilainen oppiakseen tunnistamaan asiakkaansa syvempiä kehityksellisiä haasteita sekä potentiaalia. Tutustumalla ihmisenä kasvusta tehtyyn tutkimukseen, moni hänen jo tietämänsä asia alkaa jäsentyä, minkä seurauksena asiakkaan ”ongelmat” alkavat näyttäytyä aivan uudessa valossa.

Luomani Metataito Klinikka -valmennustyökalu auttaa valmentajaa hahmottamaan asiakkaansa potentiaalin kannalta merkittäviä teemoja. Työkalu on loistava tuki valmentajalle, koska kehityksellistä teoriaa ei opi ainoastaan kirjasta lukemalla. Näiden asioiden merkityksen ymmärtää vasta, kun ne näkee tosielämässä. Nyt pidettävä ilta on johdanto alkusyksystä pidettävälle kaksipäiväiselle koulutukselle, jossa valmentajat perehdytetään syvemmin profiilin käyttöön ja asiakkaan kehittymisen tukemiseen.

Jätä kommentti

Blogi

Ajatuksia metataidoista ja aikuisiän kehityspsykologian soveltamisesta työelämään.

Blogin kategoriat