Itsetuntemuksen kehitysvaiheet

Itsetuntemus on tärkeä työelämässä tarvittava metataito. mitä paremmin tunnet itsesi ja muut ihmiset, sitä paremmin kykenet navigoimaan konflikteja, ja sitä vähemmän olet itse itsesi tiellä pyrkiessäsi tavoitteisiisi.

Itse- ja ihmistuntemuksen kehittämiseen käytetään työelämässä paljon persoonallisuustyökaluja ja -tyypityksiä. Ne voivat antaa arvokasta tietoa taipumuksistasi, mutta eivät ota kantaa siihen, miten hyvin jo nyt tunnet itsesi. Ne tarjoavat mallilähtöisen one-size-fits-all ratkaisun, jonka tehtyäsi oletuksena on, että tunnet itsesi. On tärkeää tiedostaa, että tämä on kuitenkin vain yksi mahdollinen lähestymistapa itsetuntemuksen kehittämiseen ja että se ei ole optimaalinen kaikille. Itsetuntemuksen kehittämisessä on mielestäni kyse muustakin kuin oman persoonallisuustyyppinsä tiedostamisesta.

Psykologina ammatillinen intohimoni suuntautuu aikuisiän kehityspsykologiaan, joka auttaa meitä ymmärtämään persoonallisuuserojen asemesta sitä, millaisia eroavaisuuksia ihmisten itsetuntemuksessa voi olla, ja siitä miten se voi kasvaa läpi elämän. Tätä kasvua voidaan ajatella eräänlaisina versiopäivityksinä mielemme käyttöjärjestelmään. Uusi versiopäivitys mahdollistaa sinulle uusia joustavampia tapoja ymmärtää itseäsi.

Jos haluat kehittää itsetuntemustasi, kehityspsykologia voi auttaa sinua tunnistamaan, mitä itsetuntemukseen liittyviä taitoja sinulla jo nyt on, ja rakentaa niiden päälle uusia resuresseja.  Koostin oheen listan joistakin taidoista, joita saamme käyttöömme saavuttaessamme eri virstanpylväitä itsetuntemuksemme kehittämisessä. Tunnistatko näistä tapasi ottaa tolkkua itsestäsi ja siihen liittyvät kehittämishaasteesi?

Tasolla 1, minä…

 • Havaitsen itsessäni ja muissa persoonapiirteitä, tunteita, taitoja, taipumuksia ja vahvuuksia. Kuvailen niitä jokseenkin listamaisesti. Osaan luokitella ihmisiä sen mukaan, miten he todennäköisesti ajattelevat tai reagoivat määrätyissä tilanteissa.
 • Kykenen kuvailemaan ajatuksiani ja tunteitani määrätyistä aiheista ja tilanteista, mikä on tosin helpompaa jälkikäteen kuin siinä hetkessä.
 • Huomaan itsessäni myös ”vaikeita” tunteita ja ”ongelmallisia” ajatuksia, mutta usein joko sivuutan ne tai paisutan mielessäni niiden mittasuhteita. Minun on vaikea avoimesti keskustella näistä muiden kanssa. Olen taipuvainen syyttämään ja kritisoimaan itseäni ja muita, jos asiat menevät väärin.

Tasolla 2, minä…

 • Näen itsessäni ja toisissa moniulotteisesti useita piirteitä, tunteita, motivaatioita, asenteita ja ominaisuuksia, jotka liittyvät toisiinsa. Olen yleisesti kiinnostuneempi hyödyntämään monenlaisia psykologisia viitekehyksiä ja malleja.
 • Olen saavuttanut sisäisen varmuuden siitä, kuka olen tavalla, joka on riippumaton ryhmästäni tai arvostamistani henkilöistä. En mielellään muuta niitä puolia itsestäni, jotka yksinkertaisesti ovat osa ”minua”.
 • Ymmärrän, että ihmisiä ja heidän piirteitään ei voi oikeasti tuntea irrallaan kontekstista, jossa he ovat. Esimerkiksi henkilökohtaiset vahvuudet tai heikkoudet riippuvat kontekstista.
 • Havainnoin aktiivisesti sisäistä vuoropuheluani ja teen tietoisia valintoja sen suhteen miten itse itseäni kohtelen.
 • Tunnistan ajatukseni ja tunteeni siinä hetkessä, kun ne tapahtuvat, ja koen voivani vaikuttaa niihin erilaisilla tekniikoilla. Kykenen enenevässsä määrin hallitsemaan reagointitapojani ja valitsemaan tapani vastata tilanteisiin.

Tasolla 3, minä…

 • Ymmärrän itseni ja muut tavalla, joka on dynaaminen, prosessiorientoitunut ja vuorovaikutuksellinen. Rakennan merkityksiä moniulotteisesti eri näkökulmista (piirteet, taidot, asenteet, konteksti, jne) ja kykenen kuvailemaan näiden välisiä riippuvuussuhteita sekä muutospotentiaalia.
 • Tutkin aktiivisesti omia ajatuksiani, arvojani, tunteitani ja identiteettiäni muovanneita asioita (esim. perhetaustat, kulttuuri, elämänkokemukset). Tunnistan itsessään eri puolia eri konteksteissa.
 • Olen akuutisti tietoinen omassa persoonassani ja pyrkimyksissä olevista sisäisistä konflikteista ja puolista, joista en pidä. Olen avoin sille, että muut haastavat rajoittavia uskomuksiani, olettamiani ja odotuksiani.
 • Havainnoin tunteissani ja ajatuksissani hetki hetkeltä tapahtuvaa muutosta. Perustan itsetuntemukseni entistä enemmän omakohtaiseen kokemukseen kuin määrättyihin malleihin.

Tasolla 4, minä…

 • Ymmärrän itseni ja muut tavalla, jossa kietoutuu toisiinsa lukuisia biologisia, psykologisia ja sosiaalisia tekijöitä, joiden välillä näen paljon yhteisiä nimittäjiä.
 • Koen, että identiteettiäni koossapitävä voima on kykyni olla läsnä ja hyväksyä eri puolia itsessäni. Kykenen aiempaa rennommin suhtautumaan itsessäni myös hämmentäviin, kivuliaisiin ja aiemmin hylkäämiini puoliin. Koen eheytymiseni olevan suhteessa kyvylleni antautua haavoittuvuudelle ja välttelemilleni tunnekokemuksille.
 • otan nykyhetkessä tapahtuvat tuntemukset osaksi tapaani ymmärtää sitä ”kuka olen”. Ymmärrän olevani jatkuvasti transfromaatiossa oleva prosessi, jota mieli ei voi koskaan täysin ymmärtää. Kykenen samanaikaisesti todistamaan nykyhetkessä nousevan sisäisen maailmani ja kommentoimaan ajatusprosessejani ja tunteitani.

Kerron lisää teemasta ke 12.2.2020 järjestämässäni webinaarissa, jonka teemana Itsetuntemuksen kehittäminen. Katso nauhoite webinaarista täältä.

Jätä kommentti

Blogi

Ajatuksia metataidoista ja aikuisiän kehityspsykologian soveltamisesta työelämään.

Blogin kategoriat