LDMA

Lectical® Decision-Making Assessment

LDMA on oppimisen työkalu johtajille, jotka haluvat kehittää päätöksenteko- ja ajattelutaitojaan VUCA-ympäristön kohtaamiseksi. Testi antaa selkeän kuvan siitä, mikä johtajan päätöksenteossaan toimii, ja miltä osin niissä olisi kehitettävää.

Loistava päätöksenteko

Hyvään päätöksentekoon kiteytyy useita johtamisen kannalta keskeisiä taitoja. Loistavat päätökset edellyttävät johtajalta ymmärrystä tilanteen koko kompleksisuudesta ja kykyä kommunikoida ymmärryksensä selkeästi. Lisäksi tarvitaan kyky ymmärtää ja tuoda yhteen erilaisia näkökulmia, osallistaa muita päätöksiinsä sekä ymmärtää kontekstin vaikutusta ongelmaan. Oheinen kuva vetää yhteen taidot, joita LDMA mittaa tieteellisellä tarkkuudella.

Kommunikoi ja
ajattelee selkeästi

Perustelee vakuuttavasti

Kehystää argumentit

Yhteistyö- ja osallistamistaidot

Näkökulmien koordinointi

Yhdistää ideat loogisesti

Ajattelee riittävän
kompleksisesti

Päätöksenteko taidot

Kontekstuaalinen ajattelu

Esittää selkeitä näkemyksiä

omaa hyvät
VUCA-taidot

Johtajuussimulaatio tosielämän tilanteesta

LDMA:ssa henkilölle esitetään päätöksentekoon liittyvä dilemma, jonka hän saattaisi kohdata johtajana tosielämässäkin. Häntä pyydetään pohtimaan ongelman luonnetta, kehittämään ja vertailemaan mahdollisia ratkaisuita sekä kuvailemaan ideaalisen päätöksentekoprosessin vastaaviin tilanteisiin. Arvioitavalta edellytetään kohtalaista tai hyvää kykyä ilmaista ajatuksiaan kirjallisesti englannin kielellä.

Sovellutuskohteet

Coaching

LDMA diagnosoi oppimistarpeet, joita johtajilla on kohdatessaan tosielämän päätöksentekotilanteita. Raportti tarjoaa pureksittavaa usean kerran mittaiseen coaching-prosessiin.

Rekrytointi

LDMA soveltuu käytettäväksi rekrytoinnissa erityisesti vaativaa harkintakykyä edellyttäviin rooleihin. LDMA:n luotettavuus ja kyky ennustaa työssä menestymistä ovat erinomaisia (lue lisää luotettavuudesta).

Talent Management

Työntekijöiden potentiaali toimia johtotehtävissä ennustaa parhaiten heidän kykynsä demonstroida ajattelu- ja päätöksentekotaitoja, joita noissa rooleissa edellytettään.

Valmennusohjelmat

Osana johtajuuden kehittämisohjelmia LDMA antaa objektiivisen näkemyksen esimiesten tämän hetkisistä taidoista. Se myös mahdollistaa koulutussisältöjen räätälöinnin ja kasvun mittaamisen pitkällä aikavälillä.

Johtoryhmien kehittäminen

Jos halutaan kehittää johtoryhmän dialogia, tulee ensin ymmärtää sen jäsenten sisäistä dialogia eli heidän ajatteluaan. Arviointimme nostavat esille piileviä teemoja tässä dynamiikassa.

Muutamia havaintojamme

IBM:n laajan kyselyn mukaan toimitusjohtajista 80% odottaa ympäristön kompleksisuuden kasvavan merkittävästi tulevina vuosina, ja vain alle puolet uskovat kykenevänsä käsittelemään sitä. Teema toistuu vahvasti Lectican tuhansia johtajia käsittävissä testituloksissa: Johtajien ajattelun kompleksisuus jää vajaaksi heidän roolinsa vaatimuksista.

Monien organisaatioiden seuraajasuunnittelun ongelma on, ettei johtotehtäviin löydy riittävästi sisäisiä kandidaatteja. Otoksessamme 65 prosenttia ylimmästä johdosta omaa heidän roolinsa vaatimuksia vastaavat ajattelutaidot (Lectical Score: 1150). Vastaavan tasoiset ajattelutaidot ovat paljon harvinaisempia (14%) keskijohdossa.

On tyypillistä, että johtajien tulkinnoissa ongelmat henkilöityvät tiettyihin ihmisiin. LDMA:han vastanneista johtajista 35 % tunnistaa, miten organisaation kulttuuri, prosessit ja rakenteet saattavat vaikuttaa ongelman syntyyn. Kuitenkin vain 8% vastaajista kykenevät kuvailemaan yhden tai useamman tavan, jolla kulttuuri tai konteksti on saattanut kontribuoida ongelmaan.

LDMA:n tehtävät on strukturoitu niin, ettei siihen ole yhtä oikeaa ratkaisua. Silti vain 20% vastaajista kykenee tuottamaan toisen ratkaisun, joka vastaa laadultaan ensiksi antamaansa näkökulmaa.

VCol-oppimissykli-kehyksilla

Päivittäinen työssäoppiminen

steroideilla

Riippumatta siitä, missä kontekstissa LDMA:ta käytetään, arvioinnin tarkoitus on auttaa johtajia kohtaamaan paremmin tosielämän päätöksentekotilanteita. Siinä, missä yleensä näitä taitoja kehitetään “yksi koko sopii kaikille” -periaatteella, voidaan puhua aidosta räätälöidystä tavoitteista, jotka pilkotaan coachin tuella pienemmiksi oppimissykleiksi

Tilaa uutiskirje

Ja olet perillä uusista tapahtumista, sisällöistä ja palveluista.