Blogin arkisto:

Ajattelutaidot

Akkomodaatio – vähemmän ymmärretty työssä oppimisen puoli

Olen psykologina erikoistunut ymmärtämään tulkintaprosesseja, joiden varassa ihmiset jäsentävät aktiivisesti omaa kokemusmaailmaansa. Tämä merkityksen rakentamisen prosessi, joka tapahtuu ihmisen välittömän kokemuksen ja siihen kohdistuvien reaktioiden/toiminnan välissä, on keskeistä ajattelulle ja persoonallisuudelle. Se jäsentää ihmisen sisäistä

Lue lisää »

Miten perustella yrityksen kehittämistoiminnan lisäarvo?

Jokaisen henkilöstöjohtajan, konsultin tai valmentajan graalin malja on löytää tutkimustuloksia ja evidenssiä siitä, että asian X kehittäminen vaikuttaa yrityksen tuloksentekokyvyn parantumiseen. Varsinkin pehmeiden ihmisjohtamistaitojen tärkeyden ilmaisu numeroihmisten kielellä on ainainen haaste. Saatat ajatella: Sitten kun

Lue lisää »

Kestääkö johtajuusteoriasi kriittistä tarkastelua?

Persoonallisuuspiirteet eivät ohjaa ihmisten uravalintoja” -artikkelissani viittaama tutkimustulos oli minulle hyvä muistutus siitä, että mielemme voi olla niin haltioissaan psykologisista teorioista ja malleista, ettemme edes halua ottaa vastaan ristiriitaista tietoa. Kietoutuneisuus omiin teoreettisiin preferensseihimme voi

Lue lisää »

Myyntityön kompleksisuus

Työtehtävien vaativuuden kriteerien määrittäminen edellyttää  ymmärrystä työn kompleksisuudesta. Mm. Kurt Fischer, Michael Commons ja Elliott Jaques ovat osoittaneet, että minkä tahansa tehtävän kompleksisuus voidaan analysoida ja määrittää objektiivisesti. Työn kompleksisuus on kontekstista riippumaton ominaisuus. Sitä

Lue lisää »

Tunneäly ei ole kognitiivisen älykkyyden vastakohta

Tämä artikkeli käsittelee tunneälyä ja sen yhteyttä kognitiiviseen älykkyyteen. Näkökulmani on, että tunneälyssä on kyse henkilön kyvystä ottaa näkökulmia, mikä on kognitiivinen taito. Tunneälyn ja sen testaamisen historia 90-luvun puolivälissä mm. Daniel Goleman nosti yleiseen

Lue lisää »

Ihmisen viisaus ei paljastu älykkyystesteissä

Kyky- tai älykkyystestit ovat yksi henkilöarvioinnin keskeisimmistä työkaluista. Hakijan loogista päättelykykyä mittaavien testien on tutkimuksissa selkeästi osoitettu ennustavan työmenestystä työtehtävän sisällöstä riippumatta. Vaikka testit ovat lähestymistavaltaan hyvin ”koulumaisia”, niiden soveltaminen työelämään on perusteltua, koska ne

Lue lisää »

Jokainen työntekijä ansaitsee hyvän esimiehen

Gallup haastatteli 80,000 johtajaa valtavassa tutkimuksessaan (Buckingham & Coffman (1999). First, Break All the Rules). Huomasimme, että esimies – ei palkkaus, edut, tai karismaattinen ylin johto – oli kriittinen tekijä vahvan työpaikan rakentamisessa. Esimies on

Lue lisää »

How does task-work revolutionize digital labor?

The concept of work is changing from role-based to task-based. Task-based digital labor traded as a commodity will trigger one of the most fundamental disruptive economic changes of the near future. There are many similarities with task-working and low-level production work being done in developing countries with cheap labor.Even though this trend has huge implications, I don’t see digital labor that requires high level conceptualization and design being task-worked around the world anytime soon.

Lue lisää »

Näin tunnistat työntekijät, joissa on potentiaalia

Viikko sitten kirjoitin esimiestyöhön liittyvästä vaikeasta tilanteesta, kun alainen ei pärjää tehtävässään. Nyt käsittelemme päinvastaista tilannetta: Kun työntekijä on liian kyvykäs tehtäväänsä. Tunnistatko ketään organisaatiossasi, johon oheinen lista täsmää? Vai kuvaavatko nämä omaa itseäsi ja

Lue lisää »

Blogi

Ajatuksia metataidoista ja aikuisiän kehityspsykologian soveltamisesta työelämään.

Blogin kategoriat